Event

Event

“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน"

16 กันยายน  2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
.

ไม่ระบุ
Tags: 

“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

31 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ไทย
Tags: 

“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566

“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

(Asia Regional Children’s Meeting #ThrivingTogether16-21 August 2023 | Manila, Philippines)

ไม่ระบุ
Tags: 

18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่าย LCRC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย สนง.จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่••

                          18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่าย LCRC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย สนง.จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่•• ได้จัดอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ต.ยางเปียง และต.อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่••

ไทย
Tags: 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสวัสดิการสังคม โดยคุณรจนา แก้วกาศ นักพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยาย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจและเวทีการแลกเปลี่ยนข้อซักถามกับวิทยากร เกี่ยวกับแนวทางขั้นตอนการจดรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนโดยละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะทำงานทีมสหวิชาชีพของชุมชนต่อไป                     วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูนวันที่ 22 สิง

ไทย
Tags: 

ไพรด์เยาวชน 2023 (Youth Pride 2023)

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 
 ตัวแทนจาก เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมสิทธิเด็ก (CRYA) #CRYA #LCRC ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ไพรด์เยาวชน 2023 (Youth Pride 2023) โดย Tomorrow’s Leader x Bangkok Pride และผู้สนับสนุนร่วมจัดงานอย่าง  Save the Children ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
.
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เยาวชน LGBTIQN+ เป็นศูนย์กลางและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะประเด็นรณรงค์ที่เป็นความสนใจของเยาวชน อีกทั้งเป็นการสร้างการตระหนักรู้ และการรณรงค์ประเด็นที่เยาวชนผู้มีความหลากหลายสนใจและให้ความสำคัญ 
.

ไทย
Tags: 

Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations

วันที่29/03/66 ตัวแทนเยาวชน CRYA เข้าร่วมงาน

“การเข้าถึงน้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ:สิทธิของเด็กและคนรุ่นต่อไปในอนาคต”ณ ตึกสำนักงาน UNพร้อมทั้งได้ขึ้นให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อการเข้าถึงน้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ

Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations A Side Event of the 2023 Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 29 March 2023 | 5:15 PM to 6:30 PM Bangkok, Thailand

ไม่ระบุ
Tags: 

หน้า