Event

Event

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

•วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ

        ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

        ๑.๒ แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุม

•วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ไทย
Tags: 

รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563 ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ว่า กสม.

ไม่ระบุ
Tags: 

นิทรรศการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝางและ 7 รร.นำร่องในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอฝางประกอบด้วย รร.บ้านแม่ข่า รร.บ้านม่อนปิ่นรร.บ้านสันป่าแดง รร.บ้านทุ่งหลุก รร.บ้านปางสัก รร.บ้านต้นผึ้ง และ รร.บ้านม่วงชุม ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝางโดยมี นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการ

ไทย
Tags: 

เวทีสัมมนา “ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โควิด-19”

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคีเครือข่ายองค์การด้านเด็กและเยาวชน ทั้งองค์กรภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน จาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ร่วมกันเวทีสัมมนา “ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โควิด-19” จำนวน 16 องค์กร ประกอบด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเป็นระบบ ในนาม “เครือข่ายองค์กรเพื่อสิทธิเด็กล้านนา”

ไทย
Tags: 

ประชุมไตรมาสคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 7. ต.ค. 2563. ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์เด็กพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 20 องค์กร เข้าร่วมประชุมไตรมาสคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นไตรมาสสามของปี 2563 ณ โรงพยาบาลปางมะผ้า งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านปลัดอำเภอปางมะผ้า จ.ส.ต. นายวันชนะ วงค์เหมย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า

และ นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับตัวแทนภาคีเครือข่าย

ไทย
Tags: 

การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 6. ต.ค2563. มูลนิธิรักษ์เด็ก นำโดย นายเกรียงไกร. ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ชี้แจงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ ในพื้นที่อำเภอปาย ได้เชื่อมประสานงานร่วมกับสถานีกาชาดที่3. จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย นำหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย ส่งมอบให้แก่เด็กและครอบครัว ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9,880. ชิ้น

โดยมี. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ว่าที่ร้อยตรี. นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย

และ นางสุรางรัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

ไทย
Tags: 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น THAILAND COMMIT YOUTH FORUM 2020 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น THAILAND COMMIT YOUTH FORUM 2020 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 16 – 19  ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

 

ไทย
Tags: 

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรักษ์เด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็กผู้ยากไร้ ได้เรียนต่อ มีความหวังในชีวิต ได้สิทธิที่พึงมี

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรักษ์เด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็กผู้ยากไร้ ได้เรียนต่อ มีความหวังในชีวิต ได้สิทธิที่พึงมี

ไทย
Tags: 

หน้า