Event

Event

มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต

มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ความท้าทายจากการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก

มูลนิธิรักษ์เด็ก พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทำงานด้านเด็ก จัดเวทีสัมมนา "พลังเด็ก..พลังอนาคต" เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ความท้าทายจากการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในวาระแห่งการครบรอบ 30 ปี

ไทย
Tags: 

ประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์ เรืองสอาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต" : (All For Kids, ‘คิด’ Forward) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ชั้น ๕ ตึกอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก (TLSDF) ได้ร่วมให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อแนวทางและการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในงานฯ ซึ่งมีองค์กรและ

ไทย
Tags: 

การอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect)

มูลนิธิรักษ์เด็ก ดำเนินการจัดการอบรมเสริมศักยภาพครูจำนวน 51 คน ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการอบรมคณะครูรุ่นสุดท้ายของ 1 ใน 5 ในโรงเรียนนำร่องโครงการอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect) โดยความร่วมมือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCO ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.

ไทย
Tags: 

การประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก

26 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง (DMAP) ภายใต้ดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กบ้านห้วยหมากเลี่ยม และบ้านหนองไผ่ โดยมี นายการุณ รัตนธรรม

ไทย
Tags: 

กิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก (Pediatric and Family Cardiac Program /PFCP) ร่วมกับทีมแพทย์ & พยาบาล โรงพยบาลลำปางและโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการ จัดกิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เกี่ยวกับโรคหัวใจและวิธีการป้องกันรักษา ตลอดจนการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ 85 คน.เมื่อวันที่ 26 ก.ย.

ไทย
Tags: 

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปิลันท์ แนวทอง ปลัดอำเภอปางมะผ้า ได้เป็นประธานนำการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเสริมพลังเด็กชาติพันธุ์ (Ice-Proceed)ของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่งบประมาณโดย Save The Children ในการติดตามและบูรณาแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ , เอกชน , ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะทำงานด้านเด็กในชุมชน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความเห็นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมออกแบบและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันปัญหาแม่วัยใส รวมถึงปัญหาอื่นๆ ทั้งจะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอันเป็นการก

ไทย
Tags: 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทาง

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the children) และ P2H (มูลนิธิแพธทูเฮลท์ / Path2Health Foundation) เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ,โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ และโรงเรียนวนาหลวง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแจ้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทางเพื่อการบูรณาแผนงานการสอนเพศวิถีในโรงเรียน ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในเบื้องต้น ทางโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุนครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา พละศึกษา วิชาเพศวิถี โดยเฉพาะช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งคาดว่าในเดือนตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ คณะครูในโรงเรียนต่างๆจะได้รับการอบรมความรู้ และเทคนิค

ไทย
Tags: 

การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดอบรมให้กับคณะครูในโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพครูทุกคนในโรงเรียน เรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Capacity Building Workshop on addressing school-related gender-based violence with the Connect with Respect Programme and positive discipline to prevent gender-based violence in Thai schools) โดยโรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นคร

ไทย
Tags: 

หน้า