Event

Event

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์โครงการ CYAP เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 63 โครงการ DMAP ลงพื้นที่ช่วยเหลือรายกรณีเด็กและเยาวชน ตำบลแม่งอน จำนวน 14 ราย และพบว่ามีน้อง 2 รายที่กำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 รร.บ้านแม่ข่า และ ม.2 รร. ฝางชนูปถัมภ์ มีแผนจะไม่เรียนต่อหลังจบ ม.3 เนื่องจากมีปัญหาทางการเงิน

ไทย
Tags: 

ไวรัสน้องใหม่จากตระกูลดังที่มนุษย์ทำให้เป็นโรคระบาด

ไวรัสน้องใหม่จากตระกูลดังที่มนุษย์ทำให้เป็นโรคระบาด
                                                                                                                           อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ
ปี 2020 เริ่มต้นด้วยโรคระบาดที่มีคนติดเชื้อเกินกว่าสองหมื่นคนภายในเวลาเดือนเศษๆ มีผลให้ประเทศจีนต้อง
ปิดประตูเมืองหลายเมืองไม่ให้คนเข้าหรือออกเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนหลายล้านคนที่จะทำให้การระบาด
รุนแรงมากยิ่งขึ้น
โรคระบาดดังกล่าวเกิดจากไวรัสใหม่ที่ได้รับชื่อว่า ไวรัสโคโรนาใหม่ของปี 2019 (novel coronavirus of 2019)

ไทย
Tags: 

มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต

มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ความท้าทายจากการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก

มูลนิธิรักษ์เด็ก พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทำงานด้านเด็ก จัดเวทีสัมมนา "พลังเด็ก..พลังอนาคต" เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ความท้าทายจากการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในวาระแห่งการครบรอบ 30 ปี

ไทย
Tags: 

ประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์ เรืองสอาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต" : (All For Kids, ‘คิด’ Forward) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ชั้น ๕ ตึกอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก (TLSDF) ได้ร่วมให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อแนวทางและการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในงานฯ ซึ่งมีองค์กรและ

ไทย
Tags: 

การอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect)

มูลนิธิรักษ์เด็ก ดำเนินการจัดการอบรมเสริมศักยภาพครูจำนวน 51 คน ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการอบรมคณะครูรุ่นสุดท้ายของ 1 ใน 5 ในโรงเรียนนำร่องโครงการอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect) โดยความร่วมมือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCO ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.

ไทย
Tags: 

การประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก

26 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง (DMAP) ภายใต้ดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กบ้านห้วยหมากเลี่ยม และบ้านหนองไผ่ โดยมี นายการุณ รัตนธรรม

ไทย
Tags: 

กิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก (Pediatric and Family Cardiac Program /PFCP) ร่วมกับทีมแพทย์ & พยาบาล โรงพยบาลลำปางและโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการ จัดกิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เกี่ยวกับโรคหัวใจและวิธีการป้องกันรักษา ตลอดจนการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ 85 คน.เมื่อวันที่ 26 ก.ย.

ไทย
Tags: 

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปิลันท์ แนวทอง ปลัดอำเภอปางมะผ้า ได้เป็นประธานนำการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเสริมพลังเด็กชาติพันธุ์ (Ice-Proceed)ของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่งบประมาณโดย Save The Children ในการติดตามและบูรณาแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ , เอกชน , ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะทำงานด้านเด็กในชุมชน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความเห็นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมออกแบบและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันปัญหาแม่วัยใส รวมถึงปัญหาอื่นๆ ทั้งจะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอันเป็นการก

ไทย
Tags: 

หน้า