Event

Event

Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations

วันที่29/03/66 ตัวแทนเยาวชน CRYA เข้าร่วมงาน

“การเข้าถึงน้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ:สิทธิของเด็กและคนรุ่นต่อไปในอนาคต”ณ ตึกสำนักงาน UNพร้อมทั้งได้ขึ้นให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อการเข้าถึงน้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ

Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations A Side Event of the 2023 Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 29 March 2023 | 5:15 PM to 6:30 PM Bangkok, Thailand

Undefined
Tags: 

The ‘Risk communication on COVID-19 for migrant and ethnic minorities in Chiang Mai and Mae Hong Son’ Thailand. And. Empowering Migrant Youth Leaders (MYL) to Work with and for Their Peers and Families Mitigating Impacts of COVID-19.

English
Tags: 

รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563 ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” ว่า กสม.

Undefined
Tags: 

Pages