Event

Event

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มูลนิธิรักษ์เด็ก (TLSDF)

(1) ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ ตำบลบ้านทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โดยมูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมเล่นเกมรับขนมของรางวัลต่าง ๆ มากมาย เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Undefined
Tags: 

“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน"

16 กันยายน  2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
.

Undefined
Tags: 

“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566

“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

(Asia Regional Children’s Meeting #ThrivingTogether16-21 August 2023 | Manila, Philippines)

Undefined
Tags: 

Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations

วันที่29/03/66 ตัวแทนเยาวชน CRYA เข้าร่วมงาน

“การเข้าถึงน้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ:สิทธิของเด็กและคนรุ่นต่อไปในอนาคต”ณ ตึกสำนักงาน UNพร้อมทั้งได้ขึ้นให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อการเข้าถึงน้ำอย่างปลอดภัยและเพียงพอ

Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations A Side Event of the 2023 Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 29 March 2023 | 5:15 PM to 6:30 PM Bangkok, Thailand

Undefined
Tags: 

Pages