เกี่ยวกับเรา

ทักษะชีวิตเพื่อสิทธิเด็ก “ทุกคน”

     

มุ่งมั่นให้เด็กทุกคนเข้าถึงสิทธิ ตามหลักการและข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เน้นทำงานกับกลุ่มเด็กที่เสียเปรียบในสังคม ส่งเสริมการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทักษะชีวิต

กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยร่วมดำเนินงานกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ในฐานะผู้ให้สิทธิ (Duty Bearer) ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมตามหลักธรรมาภิบาล

มูลนิธิรักษ์เด็ก

    จดทะเบียนตามกฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 โดยการสนับสนุนของ  องค์การเซฟเดอะชิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว

เพื่อที่เด็กจะได้รับประโยชน์สูงสุดให้เด็กได้รับความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านทักษะชีวิต แก่ครอบครัว เด็ก เยาวชนและสตรี บนหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างยั่งยืน

3.เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย โดยมุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

4.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด