เกี่ยวกับเรา

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

มูลนิธิรักษ์เด็ก

          จดทะเบียนตามกฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 โดยการสนับสนุนของ  องค์การเซฟเดอะชิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งทำงานด้านเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว

เพื่อที่เด็กจะได้รับประโยชน์สูงสุดให้เด็กได้รับความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านทักษะชีวิต แก่ครอบครัว เด็ก เยาวชนและสตรี บนหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างยั่งยืน

3.เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย โดยมุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

4.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด