Event

Event

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียนระดับชั้นประถมฯ 3 – 6 ที่ รร.บ้านยาป่าแหน

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

ที่โรงเรียนบ้านยาป่าแหนวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

                โรงเรียนบ้านยาป่าแหน มีนักเรียนเข้าร่วม 24 คน นักเรียนที่นี้เป็นชาติพันธ์ ลาหู่ และมีครูร่วมกิจกรรม จำนวน 1 คนโดยกิจกรรมจะเป็นเรื่อง การป้องกันตนเอง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสิทธิเด็ก

กิจกรรมส่งเสริมรากเหง้าโดย ให้วาดรูปตนเอง ให้เขียนชื่อที่เป็นภาษาชนเผ่าของตนเอง ความสามารถและความภาคภูมิใจของตัวเอง

ไทย
Tags: 

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียน ระดับประถมฯ 4-6 บ้านจ่าโบ่

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ที่โรงเรียนบ้านจ่าโบ่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

                โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ มีนักเรียนเข้าร่วม 41 คน ส่วนมากเป็นชาติพันธ์ ลาหู่ และมีครูร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ จำนวน 4 คนโดยกิจกรรมจะเป็นเรื่อง การป้องกันตนเอง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสิทธิเด็ก

เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิดเห็นกิจกรรมการป้องกันตนเอง

ไทย
Tags: 

หน้า