Event

Event

การประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก

26 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง (DMAP) ภายใต้ดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กบ้านห้วยหมากเลี่ยม และบ้านหนองไผ่ โดยมี นายการุณ รัตนธรรม

ไทย
Tags: 

กิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก (Pediatric and Family Cardiac Program /PFCP) ร่วมกับทีมแพทย์ & พยาบาล โรงพยบาลลำปางและโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการ จัดกิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เกี่ยวกับโรคหัวใจและวิธีการป้องกันรักษา ตลอดจนการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ 85 คน.เมื่อวันที่ 26 ก.ย.

ไทย
Tags: 

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปิลันท์ แนวทอง ปลัดอำเภอปางมะผ้า ได้เป็นประธานนำการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเสริมพลังเด็กชาติพันธุ์ (Ice-Proceed)ของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่งบประมาณโดย Save The Children ในการติดตามและบูรณาแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ , เอกชน , ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะทำงานด้านเด็กในชุมชน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความเห็นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมออกแบบและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันปัญหาแม่วัยใส รวมถึงปัญหาอื่นๆ ทั้งจะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอันเป็นการก

ไทย
Tags: 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทาง

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the children) และ P2H (มูลนิธิแพธทูเฮลท์ / Path2Health Foundation) เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ,โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ และโรงเรียนวนาหลวง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแจ้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทางเพื่อการบูรณาแผนงานการสอนเพศวิถีในโรงเรียน ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในเบื้องต้น ทางโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุนครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา พละศึกษา วิชาเพศวิถี โดยเฉพาะช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งคาดว่าในเดือนตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ คณะครูในโรงเรียนต่างๆจะได้รับการอบรมความรู้ และเทคนิค

ไทย
Tags: 

การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดอบรมให้กับคณะครูในโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพครูทุกคนในโรงเรียน เรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Capacity Building Workshop on addressing school-related gender-based violence with the Connect with Respect Programme and positive discipline to prevent gender-based violence in Thai schools) โดยโรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นคร

ไทย
Tags: 

“การวิเคราะห์ปัญหาเด็กและเยาวชนและการถ่ายทำคลิปวีดีโอ”

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง

ไทย
Tags: 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษา

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการ “เสริมพลังชีวิตเด็กชาติพันธุ์ ; ส่งเสริมสิทธิเด็กด้านสุขภาวะทางเพศ การเข้าถึงสถานะบุคคลและได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์ (EICE )
ภายใต้โครงการ “PROCEED” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษา อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวนาหลวง และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดย องค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand)

ไทย
Tags: 

ประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก

 มูลนิธิรักษ์เด็ก…..การจัดประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก ซึ่งมี อาจารย์“ประยูร
อำไพพันธุ์” ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการอีกหลายท่าน อาทิ คุณอุทัย อิสโร – คุณโอฬาริก ศรีวงค์ – อาจารย์อัมพรหัสศิริ – ดร.สังวาร วังแจ่ม – ดร.นิติธร เทพเทวิน-ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ – อาจารย์ชลนิษา มีมงคล – อาจารย์แสวง มานะแซม – คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี ฯลฯ ได้จัดประชุมขึ้นที่ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ เมื่อเที่ยงของวันที่ 3 สิงหาคม เป็นการจัดประชุมเพื่อเตรียมงานฉลองครบรอบยี่สิบปีของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้

ไทย
Tags: 

การประชุมความร่วมมือของเอเชีย - แปซิฟิกครั้งที่ 5

การประชุมความร่วมมือของเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 ของการมีสิทธิและเครือข่ายของเด็ก ผู้เข้าร่วมจาก 22 ประเทศมาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์หารือไอเดียใหม่ถามคำถามเข้าใจความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับปัญหาสิทธิของเด็กต่างๆเช่น
* สิทธิของเด็กในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
* ความยุติธรรมสำหรับเด็กๆ
* เด็กและสิ่งแวดล้อม
* ครบรอบ 30 ปีของ uncrc
* การกำหนดงบประมาณสาธารณะสำหรับเด็กๆ

ไทย
Tags: 

หน้า