นิทรรศการให้ความรู้และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในงานวิ่งข้ามโขงประจำปี 2023

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 
ผู้แทนองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา นำโดยมูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา และมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง, มูลนิธิวัฒนเสรี,  ECPAT Foundation, ADDA Thailand และมูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในงานวิ่งข้ามโขงประจำปี 2023 เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
ณ บริเวณลานผาถ่าน ระเบียงโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

ทั้งนี้ ได้แถลงการณ์ข้อเสนอแนะจากแกนนำเยาวชนอำเภอเชียงของเพื่อยุติความรุนแรงแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน ได้รับทราบ 

และอำเภอเชียงของได้มีการมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้แทนองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯที่ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้
และมีคุณณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก เป็นผู้แทนเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา แนะนำเครือข่ายฯและเชิญชวนผู้ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกรูปแบบ

การร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงเป็นองค์กรหลักในการประสานงานและดำเนินงาน โดยมีองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯหนุนเสริมร่วมกัน 

#เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา LCRC
#เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็ก

 

Tags: