EVENT

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563
สวัสดีปีใหม่ 2564
นิทรรศการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน
เวทีสัมมนา “ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โควิด-19”
ประชุมไตรมาสคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Pages