เวทีสัมมนา “ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โควิด-19”

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคีเครือข่ายองค์การด้านเด็กและเยาวชน ทั้งองค์กรภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน จาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ร่วมกันเวทีสัมมนา “ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โควิด-19” จำนวน 16 องค์กร ประกอบด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเป็นระบบ ในนาม “เครือข่ายองค์กรเพื่อสิทธิเด็กล้านนา”

มูลนิธิรักษ์เด็ก และกลุ่มละครชุมชน "กั๊บไฟ" ขอขอบพระคุณทุกองค์กรและทุกท่านที่ร่วมสละเวลา และเชื่อมร้อยคน เชื่อมโยงงานเพื่อเด็กด้วยกัน มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

 

Tags: