ประชุมไตรมาสคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 7. ต.ค. 2563. ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์เด็กพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 20 องค์กร เข้าร่วมประชุมไตรมาสคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นไตรมาสสามของปี 2563 ณ โรงพยาบาลปางมะผ้า งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านปลัดอำเภอปางมะผ้า จ.ส.ต. นายวันชนะ วงค์เหมย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า

และ นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับตัวแทนภาคีเครือข่าย

ประเด็นการประชุม ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมงานซึ่งสอดคล้องภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ที่เข้าสู่ปีงบประมาณของภาครัฐบาล งานหลายส่วนได้มีการนำบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณประจำปีของภาครัฐ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบของเครือข่ายดูเด็กและเยาวชน

และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ด้านความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการปรึกษาหารือ ถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จึงได้เห็นชอบ

"พร้อมใจร่วมดำเนินการปกป้องคุ้มครองเด็ก อำเภอปางมะผ้า " เพื่อจัดทำบันทึกแสดงเจตจำนงค์ร่วมกัน โดยมี นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมความรู้และข้อมูลสำคัญเรื่อง " คำนิยามเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก" และแนวทาง การปฎิบัติขององค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับหน่วยงานภาคีได้รับทราบ และจะร่วมกับขับเคลื่อนงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กเพือนำไปสู่การปฎิบัติต่อไป

 

Tags: