EVENT

“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566
18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่าย LCRC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย สนง.จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่••
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ไพรด์เยาวชน 2023 (Youth Pride 2023)
Access to Safe and Sufficient Water: A Right of Children and Future Generations

Pages