การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

•วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ

        ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

        ๑.๒ แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุม

•วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

•วาระที่ ๓  รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก ปี พ.ศ.๒๕๖๓

         โดย กรรมการและเลขาธิการ

  ๓.๑. เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ แผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ปี ๒๕๖๔

         ๑. โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กเปราะบางในพื้นที่ห่างไกล”(J&J Extension Project)

   ๒. โครงการ “เสริมพลังชีวิตเด็กชาติพันธุ์ : ส่งเสริมสิทธิเด็ก เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ การเข้าถึงบุคคล และได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทาง                  เพศและกระบวนการค้ามนุษย์” (EICE/PROCEED)

        ๓. โครงการ “สนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก” (PFCP)  

        ๔. โครงการ “พัฒนาเยาวชน อำเภอฝาง” จังหวัดเชียงใหม่ (DMAP)

        ๕. โครงการ “การประชุมตัวแทนเด็กในประเทศไทยและการเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม ในประเด็นสิทธิเด็กในสภาพแวดล้อม                 ดิจิทัล (โลกเสมือนจริง)”

        ๖. โครงการ “เสริมพลังแก่กลุ่มผู้หญิงพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาแก่ลูกหลาน” (MWEC)

       ๗. โครงการ “สื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคโควิด 19”               (RISK COM/COVID-19)

      ๘. โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่)”

      ๙. งานบริการจัดการอบรม สัมมนาแก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก

     ๑๐.ทุนยังชีพจากกองทุนของมูลนิธิรักษ์เด็ก

         (TLSDF’s Living  Fund)

     ๑๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ม.๑ ถึง ม.๓ โดยเงินได้จากกองทุนจัดตั้งมูลนิธิรักษ์เด็ก

  ๓.๒. งานบัญชีการเงินและทรัพย์สินองค์กร

     •๑. งบดุลและงบรับจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ 

    •๒. ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของมูลนิธิฯ

วาระที่ ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา

    ๔.๑ แผนงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

วาระที่ ๕     เรื่องอื่นๆ    

    ๕.๑ การนัดหมายประชุมครั้งต่อไป

  ๕.๒ ...............................................

ทักษะชีวิตเพื่อสิทธิเด็ก “ทุกคน”

มุ่งมั่นให้เด็กทุกคนเข้าถึงสิทธิ ตามหลักการและข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เน้นทำงานกับกลุ่มเด็กที่เสียเปรียบในสังคม ส่งเสริมการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทักษะชีวิต

กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยร่วมดำเนินงานกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ในฐานะผู้ให้สิทธิ (Duty Bearer) ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมตามหลักธรรมาภิบาล

 

พื้นที่ที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน และเชียงใหม่ 

Tags: