EVENT

นิทรรศการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน
เวทีสัมมนา “ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โควิด-19”
ประชุมไตรมาสคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น THAILAND COMMIT YOUTH FORUM 2020 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรักษ์เด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็กผู้ยากไร้ ได้เรียนต่อ มีความหวังในชีวิต ได้สิทธิที่พึงมี

Pages