“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน"

16 กันยายน  2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
.
จัดโครงการ “อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย” ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระดับจังหวัดพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน (8 ตำบล) โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงของ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ และคุณณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำคัญกิจกรรมดังกล่าว

มีวิทยากรพิเศษ โดย ดร.กษิดิส พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี บรรยายเรื่องศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลเวียงเชียงของ และขอบเขตหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก


ในโครงการอบรมฯ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงโดย พัชรีรัตน์ บุญรัตน์ ผู้ประสานงานร่วมเป็นทีมวิทยากรเรื่องสิทธิเด็ก  รู้เท่าทันภัยออนไลน์   รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเด็กๆ ถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่   และรับฟังสิ่งที่เด็กต้องการคือจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และมีคุณณัญธศกมล เกิดมีทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก  บทบาทสภาเด็กและเยาวชน ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนและคณะกรรมการศูนย์คุ้มครองเด็กเทศบาลเวียงเชียงของ  ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานท้องถิ่น , ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ครู  พร้อมประสานความร่วมมือในการดูแล คุ้มครองเด็กในชุมชนร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมอบรมจากทีมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก จำนวน  18 คน (ชาย 12คน, หญิง 6คน) และสภาเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนลูกรัก  โรงเรียนหัวเวียง  จำนวน 18 คน (ชาย 5 คน, หญิง 13คน)

 

Tags: