“การวิเคราะห์ปัญหาเด็กและเยาวชนและการถ่ายทำคลิปวีดีโอ”

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง
(DMAP / Developing Migrant Adolescents through Life Skills, Sports and Participation – Fang, Thailand) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเด็กและเยาวชน (MYN / Migrant Youth Network) เรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาเด็กและเยาวชนและการถ่ายทำคลิปวีดีโอ” โดยท่าน วันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีแกนนนำเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนี้ แกนนำเด็กและเยาวชนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปผลิตและเผยแพร่คลิป VDO ที่สะท้อนประเด็นปัญหาและหรือประเด็นที่ต้องการสร้างความตระหนักต่อชุมชนและสังคมเพื่อการเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนตามความเหมาะสมต่อไป

 

Tags: