โครงการรักเลี้ยงบวก

30. กค.และ 6 ส.ค 2562 ที่ผ่านมา. มูลนิธิรักษ์เด็ก. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน. ในการดำเนิน. โครงการ. รักเลี้ยงบวก.. ร่วมกับ อบต.นครเจดีย์. อ.ป่าซาง จ.ลำพูน. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว. ลดความรุนแรงในครอบครัว. ผ่านกิจกรรมสำคัญ. ได้แก่. 1.กิจกรรม อบรมพ่อแม่. ผู้เลี้ยงดูเด็ก. 2.กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

โดยมี ผอ.เกรียงไกร ไชยเมืองดี
ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก. พร้อมด้วย นายก อบต.นครเจดีย์. ทีมผู้บริหาร จาก 5 โรงเรียนใน ตำบลนครเจดีย์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงจองมนุษย์จังหวัดลำพูน...ร่วมติดตามและให้กำลังใจ. แก่พ่อแม่. ผู้เลี้ยงดูเด็ก และเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

 

Tags: