คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :  
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คุณเกรียงไกร   ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ให้การต้อนรับคณะบดี พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา (The University of Utah, USA) จำนวน 7 คน  โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับทราบถึงพันธกิจภายใต้การดำเนินงานโครงการต่างๆของมูลนิธิรักษ์เด็ก พร้อมด้วยรับทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละพื้นที่ ทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ต่อประเด็นสภาพปัญหาและความเป็นมาของแต่ละโครงการ  การดำเนินงานเพื่อการจัดการปัญหา  ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  และประเด็นข้อท้าทายที่พบ รวมถึงแผนงานระยะต่อไปของแต่ละโครงการ  ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจการดำเนินงานต่างๆของมูลนิธิฯอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นการจัดการปัญหาด้านสุขภาพอนามัย กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็ก กระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากชุมชนที่มีรูปแบบการทำงานที่น่าสนใจยิ่งเนื่องจากรูปแบบการจัดการปัญหาของมูลนิธิรักษ์เด็กในแต่ละพื้นที่ ได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งตลอดการพบปะดูงานนั้น คณะนักศึกษาได้ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางและรูปแบบการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจงท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง  ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อกันและกันในการแสวงหาโอกาสความร่วมมือในการประสานงานและการสนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป 

 

Tags: