การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดอบรมให้กับคณะครูในโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพครูทุกคนในโรงเรียน เรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Capacity Building Workshop on addressing school-related gender-based violence with the Connect with Respect Programme and positive discipline to prevent gender-based violence in Thai schools) โดยโรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นหนึ่งในจำนวน 5 โรงเรียนเป้าหมายนำร่องโครงการฯ ที่มูลนิธิฯกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการจัดการอบรมฯให้ครบทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ประธานมูลนิธิศานติวัฒนธรรม (Peace Culture Foundation) และผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) เป็นวิทยากรหลัก ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย โครงการด้านการศึกษาคุณภาพแบบองค์รวม ยูเนสโก ประจำประเทศไทย (Inclusive Quality Education (IQE) UNESCO Bangkok)

 

Tags: