การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปิลันท์ แนวทอง ปลัดอำเภอปางมะผ้า ได้เป็นประธานนำการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเสริมพลังเด็กชาติพันธุ์ (Ice-Proceed)ของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่งบประมาณโดย Save The Children ในการติดตามและบูรณาแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ , เอกชน , ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะทำงานด้านเด็กในชุมชน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความเห็นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมออกแบบและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันปัญหาแม่วัยใส รวมถึงปัญหาอื่นๆ ทั้งจะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลปางมะผ้า สสอ.ปางมะผ้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า โรงเรียนปางมะผ้าพิทยสรรพ์ และ อบต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

 

Tags: