การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษา

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการ “เสริมพลังชีวิตเด็กชาติพันธุ์ ; ส่งเสริมสิทธิเด็กด้านสุขภาวะทางเพศ การเข้าถึงสถานะบุคคลและได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์ (EICE )
ภายใต้โครงการ “PROCEED” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษา อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวนาหลวง และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดย องค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand)

 

Tags: