เราทำอะไร

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

 

เราอยากเห็น

เด็กทุกคนในพื้นที่ของแผนงานโครงการของมูลนิธิฯ เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสิทธิ ได้รับการปลูกฝังและเรียนรู้ทักษะชีวิต ได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติและการถูกทอดทิ้งละเลย

เราอยากเป็น

มูลนิธิฯ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กและทักษะชีวิต มีการดำเนินงานโครงการได้ผลดีเป็นตัวอย่างการดำเนินงานเพื่อเด็กที่สามารถ ขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

พันธะกิจ

สร้างเสริมสิทธิและทักษะชีวิตแก่เด็กที่ด้อยโอกาส มีความเสี่ยง เปราะบางต่อปัญหา โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตภาพของตนเอง

หลักการดำเนินงานโครงการ                         

  1. ตอบสนอง เติมเต็มสิทธิของเด็กที่ขาดหายหรือถูกบั่นทอนในพื้นที่เป้าหมายของมูลนิธิฯ
  2. ใช้รูปแบบการทำงานที่ยึดความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญโดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้มีหน้าที่ให้สิทธิแก่เด็ก
  3. ใช้แนวคิด “เด็กเป็นศูนย์กลาง” การพัฒนาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการการเรียนรู้ทักษะชีวิต
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่แผนการทำงาน “เครือข่ายพหุภาคี” แบบเครือข่ายสังคมทั้งภาครัฐบาลและประชาสังคม
  5. สร้างความเชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีประสิทธิผลและโปร่งใส
  6. สร้างความเชื่อมั่นว่าแผนงาน/โครงการ มีการติดตามผลและประเมินผลอย่างน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายผล