EVENT

วันเด็กแห่งชาติ 2563
การประชุมสุดยอดตัวแทนกลุ่มเด็กแห่งทวีปเอเชีย 2019 เชิดชูความยุติธรรมเพื่อเด็ก และไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง
มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต
ประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต
การประกวดสื่อรณรงค์สิทธิเด็ก “อนาคตเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”
การอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect)

หน้า