EVENT

การประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก
กิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทาง
การป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวก เพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน
“การวิเคราะห์ปัญหาเด็กและเยาวชนและการถ่ายทำคลิปวีดีโอ”

หน้า