Project

Project

โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งแก่ ผู้หญิงคนข้ามข้ามชาติด้วยกระบวนการกลุ่มพึ่งตนเอง (MWEC by KNH)

3. โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้หญิงคนข้ามข้ามชาติด้วยกระบวนการกลุ่มพึ่งตนเอง  (MWEC by KNH)

Undefined
Tags: 

โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕/ DMAP by UNICEF Thailand

2. โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565/ DMAP by UNICEF Thailand

Undefined
Tags: 

โครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ผลการดำเนินงาน มูลนิธิรักษ์เด็ก พ.ศ. 2565

1.โครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

(PFCP by EDWARDS and Daiichi Sankyu)

Undefined
Tags: