วัน “เด็กดี กินดี สุขดี รอยยิ้มสดใส” (Happy Healthy Kids Day)

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านขุนสาใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยความร่วมมือของหมู่บ้านขุนสาใน อบต.โป่งสา มูลนิธิรักษ์เด็ก และ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประเทศไทย

ผู้แทนหน่วยงานที่มาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

 1. สโมสรไลออนส์สากล
 2. ทีมทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลปาย ทันตแพทย์ สุปรีชา  เตียวิริยะกุล
 3. ร้านอาหาร Cuisine de Garden Rustic Grill and Wine Bar จังหวัดเชียงใหม่
 4. ทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประเทศไทย
  • คุณสุภสิตา  ไกรศรี Country Director , Retail Group
  • คุณสรินทิพย์ จารุณเสถียรชัย Health Care Compliance , HCCO
 5. คณะทำงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (J&J ECCD) ในชุมชนขุนสาใน
 6. คณะผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์การบริการส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • คุณวิทยา เอี่ยมทุเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 7. ทีมงานมูลนิธิรักษ์เด็ก
  • คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี  ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก
  • คุณอรนงค์ ชนะสิทธ์        ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้างานโครงการ
  • คุณฐานันดร ณ เชียงใหม่ ผู้ประสานงานกิจกรรม
  • คุณจริยา พิกุลทอง            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • คุณพัชรินทร์ อินต๊ะ          ผู้ประสานงานโครงการ
  • คุณภูมิรพีภัทร์  ยุ้งทอง      ผู้ประสานงานโครงการ
  • คุณเกร็ดดาว บัวทอง         ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
  • คุณเขมิกา ทองเต็ม            ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
  • Jordan and Erin                 อาสาสมัครต่างประเทศ
  • Miss Charlotte Lee             อาสาสมัครต่างประเทศ

 

ในงานนี้ เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมในฐานกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานและมีความสุขโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • เกมส์สนุกสนานผสานการเรียนรู้ 3 ฐานกิจดรรม โดย ทีมเจ้าหน้าที่บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน         ประเทศไทย
 • ฐานตรวจวัดสายตา โดย สโมสรไลออนส์ สากล
 • ฐานตรวจฟันและให้คำแนะนำสุขภาพในช่องปาก ทีมทันตะแพทย์จากโรงพยาบาลปาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา
 • ฐานชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง โดย คณะทำงานชุมชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์เด็ก  

กิจกรรมบนเวที

 • การเล่นหุ่นมือเกี่ยวกับการแปรงฟัน ทีมงานมูลนิธิรักษ์เด็ก
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ทีมงานบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประเทศไทย

ภาพกิจกรรม:-

Tags: