ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น THAILAND COMMIT YOUTH FORUM 2020 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น THAILAND COMMIT YOUTH FORUM 2020 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 16 – 19  ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

 

ด้วยโครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำสหประชาชาติ (UN-ACT) ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP), มูลนิธิศุภนิมิต ประเทศไทย (World Vision Thailand) และ Winrock International จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเเยาวชนโดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมในเวทีระดับภูมิภาค (Regional COMMIT Youth Forum) อันเป็นกระบวนการหนึ่งในการนำเสนอความเห็นของเยาวชนต่อที่ประชุมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์(COMMIT) 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. เป็นผู้มีอายุระหว่าง 18-24  ปี 
  2. มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้แรงงานเด็ก สิทธิเด็กหรือการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาโอกาสในการทำงาน  
  3. เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนที่จัดกิจกรรมเชิงป้องกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กในรูปแบบอื่นๆ หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์หรือการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาโอกาส 
  4. สามารถกลับไปทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายในพื้นที่และยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรร่วมจัดในกรณีที่มีการติดต่อให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในอนาคต 

 

การรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก 

16 – 26 กันยายน 2563          เปิดรับสมัคร (ขยายเวลาถึงวันที่ 4 ต.ค.2563) 

30 กันยายน 2563                 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โดยคณะกรรมพิจารณาจากคุณสมบัติและใบสมัคร (ขยายเวลาถึงวันที่ 5 ต.ค.2563)

การส่งใบสมัคร 

  • ผู้สมัครส่งใบสมัครออนไลน์ และเอกสารประกอบได้ที่ https://forms.gle/KJdFH7qNLNUPSa1m9  หรือ QR code  
  • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Thailand COMMIT Youth Forum Application Form กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางอีเมล์thanyathip_chatsawat@wvi.org 

 

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ 

1. ใบสมัครประกอบด้วยข้อมูลประวัติ และการตอบคำถามเพื่อพิจารณาคัดเลือก 

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ท หรือเอกสารยืนยันตัวตน 

3. วิดิโอแนะนำตัว พร้อมระบุเหตุผลที่สมัคร และประเด็นที่สนใจหรือข้อมูลที่อยากนำเสนอ (เวลาไม่เกิน 1 นาที ขนาดไม่เกิน 1 GB) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  • ทางคณะผู้จัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม  
  • หากเยาวชนมีผู้ติดตาม ล่าม หรือองค์กรสนับสนุนเข้าร่วมด้วย กรุณาแจ้งมายังผู้จัดด้วยค่ะ  

 

สอบถามรายละเอียด 

โทร:     086-3119059 (คุณธัญทิพย์) 

E-mail: thanyathip_chatsawat@wvi.org 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

UNDP/UN-ACT, World Vision Thailand, Winrock International

 

Tags: