ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรักษ์เด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็กผู้ยากไร้ ได้เรียนต่อ มีความหวังในชีวิต ได้สิทธิที่พึงมี

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรักษ์เด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็กผู้ยากไร้ ได้เรียนต่อ มีความหวังในชีวิต ได้สิทธิที่พึงมี

                        พื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก อยู่บนดอยสูง ชนบทห่างไกลและชายแดน ใน ๓ จังหวัดภาคเหนือตอนบน แม่ฮ่องสอน ลำพูนและเชียงใหม่ มีประชากรเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและลูกหลานคนงานข้ามชาติ ที่ยากจน ที่อยู่อาศัยแออัด ขาดสุขอนามัย ครอบครัวมีรายได้น้อย เข้าไม่ถึงการศึกษาที่เท่าเทียม และขาดโอกาสการมีงานทำ

                        มูลนิธิรักษ์เด็กมีพันธะกิจ เน้นสร้างเสริมสิทธิและทักษะชีวิตแก่เด็กที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะสิทธิด้านการพัฒนา การศึกษา ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงแล้วพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพ เข้าถึงกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งดำเนินงานร่วมกันกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ เลขอนุญาตที่ ต.๓๑๒/๒๕๔๑

โครงการที่มูลนิธิรักษ์เด็กต้องการการสนับสนุนในปัจจุบัน คือ

๑.โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กเปราะบางในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ยอดดอยสูง

 

.โครงการ เสริมพลังเด็กชาติพันธุ์ ด้วยการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาวะทางเพศการเข้าถึงสถานะบุคคล และได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ และค้ามนุษย์”

 

๓. โครงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน    ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้รับทราบและพบเห็นเด็กที่อยู่ในภาวะความยากลำบากในลักษณะต่าง ๆ จำนวนมากมาย ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ทางด้านความเป็นอยู่และการดำรงชีพ มูลนิธิฯจึงแสวงหางบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กในรูปแบบของการช่วยเหลือเป็นทุนยังชีพ โดยพิจารณาสถานภาพและลักษณะความต้องการของเด็กเป็น ๓ ระยะคือ  การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน หมายถึง เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือในทันทีโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือในระยะปานกลาง หมายถึง เด็กที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเด็กจะรับการสนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็ก และการช่วยเหลือในระยะยาว หมายถึง เด็กจะได้รับการพัฒนาภายใต้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

 

        โครงการเหล่านี้ยกระดับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาจวบจนปฐมวัย (0-6 ปี) บนพื้นที่            ดอยสูง ห่างไกลตัวเมือง ยังไม่มีโอกาสได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านและเหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ (อายุ 10-18 ปี ) ในพื้นที่ดำเนินงาน ให้เข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษา สามารถสร้างสรรค์แนวทางการดำรงชีวิตของตนเองให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี พร้อมกับมีกลไกการให้บริการสุขภาพและการคุ้มครองที่เป็นมิตรต่อเด็ก ทั้งในโรงเรียนและชุมชน

 

พื้นที่ดำเนินโครงการในปัจจุบัน (Program impact areas)

๓ จังหวัด ๕ อำเภอ 17 ตำบล ๒๑๔ หมู่บ้าน

 

 

 

 

Tags: