กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์โครงการ CYAP เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 63 โครงการ DMAP ลงพื้นที่ช่วยเหลือรายกรณีเด็กและเยาวชน ตำบลแม่งอน จำนวน 14 ราย และพบว่ามีน้อง 2 รายที่กำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 รร.บ้านแม่ข่า และ ม.2 รร. ฝางชนูปถัมภ์ มีแผนจะไม่เรียนต่อหลังจบ ม.3 เนื่องจากมีปัญหาทางการเงิน

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่าย Political and Economic Section Embassy of Switzerland in Thailand ในโอกาสที่แวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อพูดคุยถึงการดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็กและหารือในเรื่องต่าง ๆ 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็กได้เข้าพบท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เพื่อแนะนำโครงการ“สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มผู้หญิงผู้โยกย้ายถิ่นฐานด้วย“กระบวนการพึ่งตนเอง” (MWEC) ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคีและการสมนนาเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จัดโดย Save the Children

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ“สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มผู้หญิงผู้โยกย้ายถิ่นฐานด้วย“กระบวนการพึ่งตนเอง” (MWEC) ได้ลงพื้นที่เพื่อพบกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ดำเนินการโครงการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิรักษเด็ก โดยผู้อำนวยการคุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมกับผู้รายงานพิเศษต่อเลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ(UN) เรื่องความรุนแรงต่อเด็ก คุณ Najat Maalla M'jid ณ สำนักงานองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ Unicef ประเทศไทย

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก คุณเกรียงไกร  ไชยเมืองดี ได้เข้าร่วม การประชุม ASEAN Regional Conference on Child Online Protection

 

Tags: