มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต

มูลนิธิรักษ์เด็ก จัดสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ความท้าทายจากการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก

มูลนิธิรักษ์เด็ก พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทำงานด้านเด็ก จัดเวทีสัมมนา "พลังเด็ก..พลังอนาคต" เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ความท้าทายจากการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในวาระแห่งการครบรอบ 30 ปี

วันนี้ (23 พ.ย. 62) ที่ อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา พลังเด็ก..พลังอนาคต (All for kids, คิด Forward) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องเยาวชน ตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม

มูลนิธิรักษ์เด็ก พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทำงานด้านเด็ก จัดงานเวทีสัมมนา "พลังเด็ก..พลังอนาคต" ขึ้น เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในวาระแห่งการครบรอบ 30 ปี ที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 และในวาระครบรอบการดำเนินงาน 20 ปี ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
พร้อมกับวาระการครบรอบ 100 ปี การดำเนินงานขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the
Children) ในคราวเดียวกัน

สิทธิเด็ก ถือเป็นหลักการและกติการะหว่างประเทศ ที่ครอบคลุมถึงเด็กทุกคนให้พึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน ไม่ว่าโดยเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานะอื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมทุกระดับ ที่จะต้องส่งเสริมการมีชีวิตรอด การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเติบโตต่อไปอย่างสมวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดังนั้นเด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เตรียมตัว และปรับตัวในการดำรงชีวิตท่ามกลางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ยังถือว่าเป็นพื้นที่
นำเสนอนวัตกรรม บทเรียน และความท้าทายจากประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมจากแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อจะพัฒนาวาระร่วม ที่นำสู่การประสานความร่วมมือดำเนินงานในรูปแบบเครือบ่ายเพื่อสิทธิเด็กในภาคเหนือ
ตอนบน และรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชน ตลอดจน
สิทธิอันพึงมีพึงได้ของพวกเขา ตามอนุสัญญว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป

*********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
23 พฤศจิกายน 2562

https://region3.prd.go.th/prcm/cmnews.php?ID=191123160824

 

Tags: