ประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์ เรืองสอาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานเวทีสัมมนา “พลังเด็ก พลังอนาคต" : (All For Kids, ‘คิด’ Forward) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ชั้น ๕ ตึกอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก (TLSDF) ได้ร่วมให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อแนวทางและการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในงานฯ ซึ่งมีองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มแสดงพลังขององค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการช่วยเหลือ พัฒนาและคุ้มครองเด็กแห่งแรกในภาคเหนือ ที่ประสานเสียงและร่วมมือกันเตรียมการจัดงานฯที่จะมีขึ้น ในวันที่ 23 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม นพ.สมัย ศิริทองถาวร อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะถึงนี้

 

Tags: