การอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect)

มูลนิธิรักษ์เด็ก ดำเนินการจัดการอบรมเสริมศักยภาพครูจำนวน 51 คน ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการอบรมคณะครูรุ่นสุดท้ายของ 1 ใน 5 ในโรงเรียนนำร่องโครงการอบรมเสริมศักยภาพครูในโรงเรียนเรื่องการป้องกันการรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในโรงเรียน (Connect with Respect) โดยความร่วมมือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCO ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย. 2562 โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ประธานมูลนิธิศานติวัฒนธรรม (Peace Culture Foundation) และผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) เป็นวิทยากรหลัก

 

Tags: