องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ :
คุณโธมัส  ดาวิน  ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ คุณจอมขวัญ  ขวัญยืน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเยาวชน อำเภอฝาง (DMAP) ได้เข้าพบคุณเกรียงไกร  ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ณ สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็ก เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา  คุณเกรียงไกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการได้สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ด้านการขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการยื่นเรื่องขอมีสัญชาติไทยตามสิทธิของเด็กและเยาวชน  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย โอกาสในการเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ โครงการฯยังได้ใหความช่วยเหลือแก่เด็กรายกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน  คุณโธมัส ได้ชื่นชมกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อนื่อง โดยเฉพาะต่อประเด็นข้อท้าทายที่พบจากการดำเนินงาน ที่นับว่าเป็นประโยนช์และมีคุณค่ายิ่งต่อการเพิ่มคุณภาพการดำเนินงานของโครงการ DAMP ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะเวลาต่อไป

 

Tags: