กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียนระดับชั้นประถมฯ 3 – 6 ที่ รร.บ้านยาป่าแหน

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

ที่โรงเรียนบ้านยาป่าแหนวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

                โรงเรียนบ้านยาป่าแหน มีนักเรียนเข้าร่วม 24 คน นักเรียนที่นี้เป็นชาติพันธ์ ลาหู่ และมีครูร่วมกิจกรรม จำนวน 1 คนโดยกิจกรรมจะเป็นเรื่อง การป้องกันตนเอง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสิทธิเด็ก

กิจกรรมส่งเสริมรากเหง้าโดย ให้วาดรูปตนเอง ให้เขียนชื่อที่เป็นภาษาชนเผ่าของตนเอง ความสามารถและความภาคภูมิใจของตัวเอง

 

กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยให้เด็ก ๆ ช่วยกันระดมความคิด ว่าถ้าเด็กคนนึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้จะต้องได้รับอะไรบ้าง

 

Tags: