“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”

29 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, องค์การแพลนอินเตอร์เนชั้นแนลประเทศไทย ในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

จัดโครงการ “อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระดับจังหวัดพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน (8 ตำบล) โดยคุณณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์สำคัญกิจกรรม   มีรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเมืองนะ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมและแสดงความประสงค์เรื่องการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ในลำดับต่อไป โดยมีเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมจาก “สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองนะ” จำนวน  25คน  และมีทีมสหวิชาชีพ ได้แก่  ทีมเจ้าหน้าเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนครู  รพ.สต. ทหาร ตำรวจ  จิตอาสา จำนวน 33 คน 
.
โดย มีคุณณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์ ได้ทำกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์จากการลงพื้นที่ในการสำรวจความเห็นของเด็กและเยาวชน จากพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดของโครงการ (ในกิจกรรมอบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองฯ) ถึงสิ่งน่าเป็นห่วงและข้อกังวลที่สะท้อนโดยเด็กและเยาวชน คือ เรื่องครอบครัวรายได้น้อยทำให้เด็กไม่ได้เรียนต่อในระดับสูง เด็กต้องทำงานเพื่อช่วยครอบครัวเด็ก  เด็กมีปัญหาสถานะทางทะเบียน  และเยาวชนและครอบครัวขาดความตระหนักความสำคัญของการศึกษา, สถานการณ์วัยรุ่นมีความเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ,เสี่ยงต่อยาเสพติด,การวิเคราะห์รูปแบบความรุนแรง และได้เรียนรู้เรื่อง “รู้เท่าทันภัยออนไลน์” และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์  และบทบาทสภาเด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้ประธานสภาเด็กและเยาวชน สรุปการอบรมและปิดการประชุมเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรื่องการนำประชุมด้วยตนเอง
.
ในโครงการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ เสริมมา  นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย/วิทยากรพิเศษ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน  พรบ.คุ้มครองเด็ก ระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก และระบบการส่งต่อช่วยเหลือเด็กให้แก่สภาเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก ได้รับทราบ
การจัดอบรมสำเร็จตามวัตประสงค์ที่ตั้งไว้

ดำเนินการประสานงานในพื้นที่โดยคุณกลิ่นสุคนธ์ กันทาน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย

#เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา #LCRC 
ทีมงานโดย กองเลขานุการฯ เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา

 

Tags: