กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียน ระดับประถมฯ 4-6 บ้านจ่าโบ่

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 20 โรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ที่โรงเรียนบ้านจ่าโบ่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

                โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ มีนักเรียนเข้าร่วม 41 คน ส่วนมากเป็นชาติพันธ์ ลาหู่ และมีครูร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ จำนวน 4 คนโดยกิจกรรมจะเป็นเรื่อง การป้องกันตนเอง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสิทธิเด็ก

เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิดเห็นกิจกรรมการป้องกันตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: