“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

31 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
.จัดโครงการ “อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ตำบลปางมะผ้า  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระดับจังหวัดพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน (8 ตำบล) โดยมี นายพรมชัย คำเขียว นายก อบต.ปางมะผ้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ และคุณณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำคัญกิจกรรมดังกล่าว
.

 

ในโครงการอบรมฯ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำทีมโดย คุณทิวากรณ์ หอมนาม ผู้จัดการโปรแกรม สนง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและนำเสนอถึงประเด็นความสำคัญของการศึกษา วัฒนธรรมและอาชีพของเยาวชน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และแนะนำแนวทางการแก้ไขเรื่องแนวทางด้านการศึกษา เสนอแนะโครงการนำร่องในการส่งเสริมทักษะอาชีพที่ยั่งยืนของเยาวชนในพื้นที่ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

โดยมีทีมสหวิชาชีพของชุมชนหรือคณะทำงานปกป้องคุ้มครองเด็กตำบลปางมะผ้า ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปางมะผ้า, ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ครูและผู้ช่วยนักวิชาการด้านการศึกษา, อสม.ประจำพื้นที่ ร่วมรับฟังและทบทวนพร้อมประสานความร่วมมือในการดูแล คุ้มครองเด็กในชุมชน เรียนรู้เรื่องกลไกการดูแล เฝ้าระวัง ติดตาม และการให้ความช่วยเหลือเด็กที่เหมาะสม ทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับตำบล ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์เด็กในชุมชนที่เป็นข้อกังวลและต้องการให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดูแล แก้ไข และติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสทางการศึกษาหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเร่งด่วน

ผู้เข้าร่วมอบรมจากทีมสหวิชาชีพของชุมชน จำนวน 27 คน (ชาย 12 คน, หญิง 15 คน) ในรอบเช้า และสถาบันการศึกษา นำโดยคุณครู เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละนา และโรงเรียนบ้านปางคาม ใน ต.ปางมะผ้า จำนวน 17 คน (ชาย 10 คน, หญิง 7 คน)

รอบบ่าย ได้มีการทบทวนและเรียนรู้หลักการแนวคิดการทำงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก, ระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก, และบทบาทสภาเด็กและเยาวชน มีวิทยากรบรรยายพิเศษโดย คุณบุปผา คำสิงห์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และคุณสุภาภรณ์  เตจ๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้นำการประชุมแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญชี้แนะแนวทางการสนับสนุนเรื่องการสรรหาสภาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อำเภอปางมะผ้า โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเยาวชน รวมถึงการหารือถึงแนวแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ พร้อมเปิดโอกาสรับฟังความต้องการ (เสียงของเด็ก) ของเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับเด็กและเยาวชนในชุมชน/พื้นที่อย่างแท้จริง

 

Tags: