18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่าย LCRC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย สนง.จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่••

                          18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่าย LCRC ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย สนง.จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่•• ได้จัดอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ต.ยางเปียง และต.อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่••

            ในกิจกรรมฯ ได้รับเกียรติ ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ_ และคุณกนก ศรีเรือง ผจก.กลุ่มโปรแกรมฯ กล่าวนำรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ_ มีผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานส่วนราชการอำเภออมก๋อย, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลยางเปียง กับ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่••

โดยในการอบรมฯ ได้รับเกียรติจากคุณอาทิตย์ เสริมมา นักพัฒนาชุมชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายแนะนำเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก, ระบบคัดกรอง CMST, กระบวนช่วยเหลือเด็กรายบุคคลโดยชุมชน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ทำงานด้านเด็กกับผู้เข้าร่วมในประเด็นสถานการณ์เด็กในชุมชน••

นอกจากกิจกรรมจัดอบรมฯ ผู้เข้าร่วมได้มีการหารือต่อยอดจากประเด็นดังกล่าว เรื่องการบูรณาการเจ้าหน้าที่&บุคคลจากชุมชน องค์กรและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทีมสหวิชาชีพของชุมชนในการเฝ้าระวังและเตรียมแผนการจัดการเรื่องกลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลต่อไป

 

Tags: