วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสวัสดิการสังคม โดยคุณรจนา แก้วกาศ นักพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยาย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจและเวทีการแลกเปลี่ยนข้อซักถามกับวิทยากร เกี่ยวกับแนวทางขั้นตอนการจดรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนโดยละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะทำงานทีมสหวิชาชีพของชุมชนต่อไป                     วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูนวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูนดำเนินงานโดย มูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา หรือ LCRC ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวลำพูน การอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก นายขยัน พงศ์ดา นายก อบต.นครเจดีย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้

                    ผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งคณะกรรมสภาเด็กและเยาวชน บุคลากรหน่วยงานส่วนราชการ อบต.นครเจดีย์ และคณะทำงานทีมสหวิชาชีพของชุมชน ได้ร่วมกันทบทวนความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงกลไกการดูแล การติดตาม ช่องทางการแจ้งเหตุ (เพิ่มเติม) การช่วยเหลือ และการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน โดยคุณสุรชัย ติยายน นักพัฒนาสังคมจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ 

 

Tags: