สัมมนาติดตามผลการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ รับรองธรรมนูญของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา

สัมมนาติดตามผลการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ รับรองธรรมนูญของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา

ภายใต้ โครงการ

“เสริมพลังแก่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสิทธิเด็กและเครือข่ายเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง” ภาคเหนือตอนบน

Build Back Better’:

Empowering the Ethnic and Indigenous Youth and Child Rights-focused CSO Coalitions in Upper Northern Thailand.

วันที่ 29 มีนาคม 2565

รูปแบบผสมผสานทั้งในที่ตั้ง ณ โรงแรม.วินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และช่องทางสื่อสารออนไลน์

            แผนงาน โครงการ “เสริมพลังแก่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสิทธิเด็กและเครือข่ายเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง” ภาคเหนือตอนบน (‘Build Back Better’: Empowering the Ethnic and Indigenous Youth and Child Rights-focused CSO Coalitions in Upper Northern Thailand) ดำเนินงานโดยมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Diakonia Thailand  มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมพลังและความเข้มแข็งการดำเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ขณะนี้มีองค์กรสมาชิกเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐบาลจำนวน ๑๙ องค์กร/หน่วยงาน และมีกลุ่มแกนนำเยาวชน ซึ่งอาจเรียกว่าแกนนำเยาวชนเพื่อสิทธิเด็ก จำนวน ๑๖ กลุ่ม ร่วมขับเคลื่อนงานควบคู่กัน

            ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา เครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กทั้งช่องทางออนไลน์และในพื้นที่ชุมชน รวมถึงการจัดงานรณรงค์พร้อมกันในงาน “มหกรรมสิทธิเด็กล้านนา” เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบรอบ ๓๒ ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งตรงกับวันเด็กสากล (Universal Children Day) งานรณรงค์รูปแบบต่างๆ ครอบคลุมประเด็นสิทธิเด็กห้าหัวข้อคือ ๑.สิทธิของเด็กชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ๒.การขจัดความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ โดยเน้นการลงโทษเด็กทางกายและทำให้ด้อยค่า ๓.การปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ๔.สิทธิเด็กกับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาวะและยั่งยืน ๕. สิทธิของเด็กผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งรวมถึงลูกหลานคนงานข้ามชาติ

 

การร่วมทำกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถแก่เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา เหล่านี้ ทำให้มีร่างธรรมนูญของเครือข่ายฯ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันในนามของเครือข่ายฯ หลายด้าน อย่างไรก็ตามสมควรที่จะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรสมาชิกของเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงแผนดำเนินงานร่วมของเครือข่ายฯ ในระยะต่อไป กล่าวคือ ระหว่าง เมษายน – ธันวาคม ๒๕๖๕ และ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๖

                -ดังนั้นมูลนิธิรักษ์เด็ก ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา จึงได้จัดสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมพลังแก่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสิทธิเด็กและเครือข่ายเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนาและเครือข่ายเยาวชนเพื่อสิทธิเด็ก” ขึ้นในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ด้วยรูปแบบผสมผสานทั้งในที่ตั้ง ณ โรงแรมวินทรีย์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และช่องทางสื่อสารออนไลน์

Tags: