ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

1.   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี  

3. มีประสบการณ์การทางด้านโปรแกรมบัญชี ทำงานธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินการเรื่องภาษีและประกันสังคมได้ (จะพิจารณาพิเศษ)

4. มีประสบการณ์การทำงานบัญชีการเงินกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาแล้ว 1 ถึง 2 ปี

5. มีความคล่องตัวในการเดินทางเพื่อสนับสนุนการทำงานต่างพื้นที่

6. มีความสนใจทำงานกับองค์กรการกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์เป็นอาชีพ

7. สามารถทำงานประจำสำนักงานกลางจังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

8. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

                       ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

            1. เงินเดือนพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์

            2. มีประกันสังคม  และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน

            3. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

สนใจโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วน    (หรือสมัครตัวตนเองที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ )

1. จดหมายสมัครงาน                              2. ประวัติส่วนตัว            3. สำเนาบัตรประชาชน   4. สำเนาหลักฐานการศึกษา                      5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

ถึง           งานบุคลากร มูลนิธิรักษ์เด็ก                     

114/19 หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก

.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์/โทรสาร 053 212 757 – 8           โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9930-967

E-mail address: tlsdf@csloxinfo.com, rakdek.tlsdf@gmail.com

Web site: www.rakdek.or.th และ www.CRA-Thai.org

 

ภายในวันที่    18 พฤษภาคม  2561 นี้