ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1.

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

เพื่อสิทธิของเด็กทุกคน

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1.

  1. โครงการปรับปรุงการเข้าถึงบริการและเพิ่มโอกาสการได้งานทำแก่คนงานแม่บ้านข้ามชาติ             ชาวไทใหญ่  ในภาคเหนือของประเทศไทย (RISE; IFRC/EU) จำนวน 2 ตำแหน่ง

                1.1 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการประจำอำเภอ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เป็นหญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานให้ครอบคลุมเวลา 16.00 – 20.00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันเสาร์อาทิตย์ ได้

2. มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาด้านพัฒนาชุมชนและสังคม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และอาจจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและสิทธิแรงงาน          

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการทำงานเป็นทีมและ ชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับเครือข่ายที่โครงการดำเนินงานร่วมได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

5. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งด้วยวาจาและจดหมายติดต่องานอย่างเป็นทางการ

6. มีทัศนคติด้านบวกต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้าน           ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

7. สนใจทำงานเพื่อสังคม กับองค์การสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในระยะยาว

8. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

9. หากเข้าใจภาษาไต (ไทใหญ่) และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติมาแล้ว จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)

2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน

3. มีประกันสังคม และมีประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมกับบริษัทเอกชน

4. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

5. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

*มูลนิธิรักษ์เด็กขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ

2.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            

4.  สำเนาหลักฐานการศึกษา

5.  ใบรับรองการผ่านงาน

6.  อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

ส่งทางไปรษณีย์ :

ถึง           งานบุคลากร มูลนิธิรักษ์เด็ก                     

114/19 หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053 212 757 โทรสาร 053 212 75 8           โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9930-967

E-mail address : tlsdf@csloxinfo.com

หรือยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน

ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้