การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 6. ต.ค2563. มูลนิธิรักษ์เด็ก นำโดย นายเกรียงไกร. ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ชี้แจงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ ในพื้นที่อำเภอปาย ได้เชื่อมประสานงานร่วมกับสถานีกาชาดที่3. จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย นำหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย ส่งมอบให้แก่เด็กและครอบครัว ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9,880. ชิ้น

โดยมี. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ว่าที่ร้อยตรี. นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย

และ นางสุรางรัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. โรงเรียน. กศน สสอ.ปาย และคณะทำงานด้านเด็กในชุมชน รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอปาย. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และขณะนี้ได้มีการส่งมอบถึงกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

#การ์ดไม่ตก ร่วมใจป้องกันโควิด-19

มูลนิธิรักษ์เด็กขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ค่ะ.

วันที่ 7. ต.ค2563. มูลนิธิรักษ์เด็ก นำโดย นายเกรียงไกร. ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก ได้เชื่อมประสานงานร่วมกับสถานีกาชาดที่3. จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย นำหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย ส่งมอบให้แก่เด็กและครอบครัว ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14,412 ชิ้น

โดยมี.

จ.ส.ต. วันชนะ วงศ์เหมย ปลัดอำเภอปางมะผ้า

และ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติ

ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่. รพ.ปางมะผ้า รพสต.บ้านถ้ำลอด สสอ.ปางมะผ้า 4 อบต. 20 โรงเรียน. กศน และคณะทำงานด้านเด็กในชุมชน รับมอบ ณ โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และขณะนี้ได้มีการส่งมอบถึงกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

#การ์ดไม่ตก ร่วมใจป้องกันโควิด-19

มูลนิธิรักษ์เด็กขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

Tags: