สรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทาง

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the children) และ P2H (มูลนิธิแพธทูเฮลท์ / Path2Health Foundation) เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ,โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ และโรงเรียนวนาหลวง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแจ้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ PROCEED และปรึกษาหาแนวทางเพื่อการบูรณาแผนงานการสอนเพศวิถีในโรงเรียน ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในเบื้องต้น ทางโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุนครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา พละศึกษา วิชาเพศวิถี โดยเฉพาะช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งคาดว่าในเดือนตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ คณะครูในโรงเรียนต่างๆจะได้รับการอบรมความรู้ และเทคนิคในการจัดการเรียนสอนเพศวิถีที่เป็นระบบจากการพัฒนาแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ช่วยเหลือและดูแลเด็กด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

Tags: