โครงการ “ยุติความหิวโหย ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่เด็กและครอบครัว” ลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่

 

Tags: