EVENT

ประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก
การประชุมความร่วมมือของเอเชีย - แปซิฟิกครั้งที่ 5
อบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :
แจ้งย้ายที่ทำการใหม่มูลนิธิรักษ์เด็ก

Pages