ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561 ฉบับที่ 2

logo tlsdf

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561

 

โครงการ “พัฒนาเยาวชน อำเภอฝาง” (Developing Migrant Adolescents through Life Skills, Sports and Participation – in Fang, Thailand / DMAP) พื้นที่ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

  1. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่     จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  และเดินทางขึ้นลงพื้นที่ภูเขาสูงได้  

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กร ภาคี หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมและพัฒนาสถานะบุคคล (Developing Migrant Adolescents) การปกป้องคุ้มครองเด็ก  พัฒนาชุมชน หรือ สังคมสงเคราะห์ อย่างน้อย 2 ปี

5. มีทัศนคติด้านบวกต่องานสิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

6. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ใน ระยะยาว

7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย                “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

8. หากสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือนเริ่มต้น 12,500 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)

2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน

3. มีประกันสังคม  และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน

4. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

5. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

  1. ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน พื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป การบัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ และ             สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการและธุรการ (จะพิจารณาพิเศษ)

4. มีความคล่องตัวในการเดินทางเพื่อสนับสนุนการทำงานต่างพื้นที่

5. มีความสนใจทำงานกับองค์การสาธารณกุศลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์

6. สามารถทำงานประจำ ณ สำนักงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้

7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย                “การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

       8. หากสามารถขับรถยนต์ได้เองและมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)

2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน

3. มีประกันสังคม  และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน

4. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

5. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน                                                                         (มูลนิธิรักษ์เด็กขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 

1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ

2.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            

4.  สำเนาหลักฐานการศึกษา

5.  ใบรับรองการผ่านงาน

6.  อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

 

ส่งทางไปรษณีย์ :  *กรุณาระบุชื่อผู้ส่งและที่อยู่อย่างชัดเจน

ถึง        งานบุคลากร มูลนิธิรักษ์เด็ก                

114/19 หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

  • ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน
  • หรือ ส่งทางอีเมล์ / E-mail address : tlsdf@csloxinfo.com

 

ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้